Význam slova vasoconstriction, vasoconstrictive


vasoconstriction = vazokonstrikce, vasokonstrikce

vasoconstrictive = vasokonstrikční


       


Předchozí slova: vaso-active    Další slova: vasodilatation; vasopuncture; vasosensory; vasotomy; vasovesiculectom