Význam slova melaphyr, melaphyrum


melaphyr = melafyrový

melaphyrum = melafyr


       


Předchozí slova: melanurum; melanž, melange [melánž]    Další slova: melasa; melazma, melasma