Význam slova chondrichtyes, chondrillifolium


chondrichtyes = paryby

chondrillifolium = radykolistý


       


Předchozí slova: chondra    Další slova: chondro-; chondro-epiphysitis