Význam slova chloroma, chloromyelosis


chloroma = bělokrevnost

chloromyelosis = bělokrevnost


       


Předchozí slova: chlorofyl    Další slova: chlorophylla; chloroplast; chloroptera; chloropus