Význam slova melanosarcoma, melanotic


melanosarcoma = melanosarkom

melanotic = melanózní


       


Předchozí slova: melanopathy; melanoplastika; melanopus    Další slova: melanurum; melanž, melange [melánž]