Význam slova paracentesis, paracholera, paracletus


paracentesis = paracentéza

paracholera = paracholera

paracletus = obhájce


       


Předchozí slova: parabola; paraboloid    Další slova: paradesant; paradesantní