Význam slova vasodilatation, vasopuncture, vasosensory, vasotomy, vasovesiculectomy


vasodilatation = vazodilatace

vasopuncture = vazopunkce

vasosensory = vazosenzorický

vasotomy = vazotomie

vasovesiculectomy = vazovezikulektomie


       


Předchozí slova: vasoconstriction; vasoconstrictive    Další slova: vastatio