Reklamační řád


Všeobecné ustanovení
Reklamační řád popisuje jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího, kterým je společnosti LangSoft s.r.o., Mezi Újezdy 225, 687 52 Korytná, IČ: 25349678, DIČ: CZ25349678, zápis v OR: Spisová značka: C 27887 vedená u rejstříkového soudu v Brně (dále jen „prodávající“).
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží je zasíláno přepravní službou, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce.

Záruční podmínky
Langsoft s.r.o. se snaží o co nejvyšší kvalitu svých Produktů. Nenese však odpovědnost za vhodnost jejich využití a za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv důsledkem použití Produktu. Negarantuje plnou funkčnost dodávaného aplikačního software ve verzích operačních systémů a na hardwaru, pro které nebyl vytvořen. To se týká také použití softwaru na počítačích s novými verzemi operačního systému, který v době prodeje produktu ještě nebyl k dispozici.

Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikace v případě nedodržení minimálních systémových požadavků pro její nasazení nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost.

Protože se v případě nákupu software jedná o úplatný, v tomto případě nevýhradní, převod licence k používání software, nevztahují se tak na něj spotřebitelské záruky a to ani v případě fyzických osob (spotřebitelů). Záruka se výhradně vztahuje na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem otevření balení se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání Produktu.

Postup při řešení reklamace
Pro uplatnění reklamace napište e-mail na info@langsoft.cz, kde uvedete číslo faktury, datum nákupu a podrobný popis závady. Vyčkejte na odpověď reklamačního oddělení, které vám sdělí, zda se skutečně jedná o reklamaci, nebo pouze o technický problém, který by se dále řešil s technickým oddělením. O výsledku reklamace a zvoleném řešení budete informováni e-mailem. Kupující může poté vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Místem pro uplatnění reklamace je LangSoft s.r.o., Mezi Újezdy 225, 687 52 Korytná.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Aby kupující mohl využít právo k odstoupení od kupní smlouvy (dobropis), musí odinstalovat a zničit všechny kopie software, které vytvořil včetně všech archivních kopií.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

Pokud odběratel podá reklamaci na zakoupený Produkt, může prodávající, i bez uvedení důvodu, nákup zrušit (viz dále Zrušení nákupu).

XII. Zrušení nákupu
Kupující může nákup zrušit, a to i bez udání důvodu, do čtrnácti (14) dnů od obdržení odkazu ke stažení zakoupeného Produktu. Po této lhůtě je Produkt nevratný a z tohoto prodeje nevyplývají žádné záruky a povinnosti aktualizací či technické podpory pro výrobce ani prodejce těchto programů.

Pokud odběratel v době do 14 dnů od převzetí plnění podá reklamaci na zakoupený Produkt, může nákup zrušit i prodávající.

V případě zrušení nákupu vrátí Prodávající zaplacenou částku na účet odběratele nejpozději do 14 dnů od zrušení nákupu. Zrušení nákupu se považuje za oboustranné odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv nároků obou stran. V takovém případě se také případná reklamace Produktu považuje za vyřízenou.