Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti LangSoft s.r.o., Mezi Újezdy 225, 687 52 Korytná IČ: 25349678, DIČ: CZ25349678, zápis v OR: Spisová značka: C 27887 vedená u rejstříkového soudu v Brně (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.langsoft.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky se týkají se softwarových produktů, jejichž výrobcem je Prodávající (dále Produkt).

II. Odběratel
Odběratelem poskytovaných služeb (zákazníkem) může být libovolná fyzická či právnická osoba se sídlem v ČR.

III. Poskytované služby
Prodávající poskytuje Odběrateli nevýhradní, nepřenosné právo používat zakoupený Produkt v souladu s touto smlouvou. Tento Produkt se neprodává, pouze se uděluje právo k jeho užívání. K převodu tohoto práva dochází dnem odeslání nebo předání Produktu Odběrateli.

Pokud tento softwarový produkt není označen jako multilicenční, smíte ho nainstalovat maximálně na jednom počítačích nebo pracovní stanicí, terminálech nebo jiných elektronických zařízeních (dále počítač). Pokud je to při nákupu výslovně uvedeno, může být Produkt, který není označen jako multilicenční, využíván na maximálně na dvou počítačích nebo pracovních stanicích, terminálech.

Pokud je produkt označen jako multilicenční, smíte ho nainstalovat jen na tolika počítačích, pro kolik je multilicence určena, pokud není dodatečnou smlouvou stanoveno jinak. Multilicenční verzi však lze využívat i kombinovaně - na síti i na lokálních počítačích tak, aby celkový počet počítačů nepřekročil velikost licence.

Pokud je produkt nainstalován na síti, může být dostupný pouze z tolika počítačů, kolik povoluje licence - nejedná se tedy o počet současně připojených počítačů, ale o počet počítačů, ze kterých je produkt na síti dostupný.

Licence na Produkt se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro užití na více než jednom počítači.

Odběratel bere na vědomí, že software obsahuje práva, která jsou předmětem zákonné ochrany, jako obchodní tajemství a know-how. Odběratel nesmí dekompilovat, kopírovat, přenášet, zveřejňovat ani prodávat software, struktury a data, které jsou v Produktu obsaženy, s výjimkou a pouze v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem, jenž má přednost před tímto omezením. Odběratel je povinen chránit Produkty před odcizením nebo zneužitím neoprávněnou osobou.

IV. Uzavření smlouvy
Odběratel může objednávku učinit elektronickou poštou, písemně poštou nebo telefonicky. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dodavatel objednávku písemně akceptuje a potvrdí odběrateli cenu.

Každá objednávka musí jednoznačně specifikovat, kdo je objednávajícím, co objednává, komu se má dodávka fakturovat a komu je objednaná licence určena (kdo má být jejím nabyvatelem – konečným uživatelem). Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že nabyvatelem licence má být objednávající.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Občanským zákoníkem (je-li odběratelem fyzická osoba – nepodnikatel), případně Obchodním zákoníkem (je-li odběratelem právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel).

V. Ceny
Není-li výslovně uvedeno jinak, cenou se na těchto stránkách i při veškeré další komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem rozumí vždy celková částka, kterou odběratel zaplatí za získání práva k užívání objednaného softwaru v požadovaném rozsahu.

Cena zahrnuje vlastní licenční poplatek. V případě dodání programu na DVD je nutné připočítat náklady na dopravu.

VI. Dodací podmínky
Všude, kde je to možné, poskytuje dodavatel plnění prostřednictvím elektronické pošty. „Dodávkou“ je pak sériové číslo, kterým lze spustit instalaci a odkaz, přes který se dá stáhnout instalační soubor Produktu.

Software, který se dodává ve hmatatelné podobě na DVD, dodavatel zasílá jako balíček prostřednictvím České pošty, a to po uhrazení zálohové faktury.

VII. Platební podmínky
Není-li sjednáno jinak, dodavatel vyžaduje u všech objednávek platbu předem. Fakturovanou částku odběratel uhradí na základě zálohové faktury bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A.

Dodavatel dle vlastního uvážení poskytuje vybraným odběratelům dodávky s platbou po dodání.

Ke každé dodávce obdrží odběratel od dodavatele daňový doklad, který má náležitosti vyžadované daňovými zákony a předpisy ČR.

VIII. Dodací lhůty
U elektronických licencí se dodací lhůty pohybují v řádu hodin, ale maximálně jednotek pracovních dní od připsání zálohové platby na účet dodavatele (resp. od přijetí objednávky, je-li sjednána platba po dodání), u softwaru dodávaného ve hmatatelné podobě zpravidla 2 až 5 pracovních dnů.

IX. Odstoupení od smlouvy
Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se software, který si odběratel objedná, přestane prodávat nebo se objeví jiná překážka, která mu znemožní poskytnout dohodnuté plnění. V takovém případě ihned vrátí odběrateli veškerá předem poskytnutá plnění.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

X. Záruční podmínky
Langsoft s.r.o. se snaží o co nejvyšší kvalitu svých Produktů. Nenese však odpovědnost za vhodnost jejich využití a za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv důsledkem použití Produktu.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost dodávaného aplikačního software ve verzích operačních systémů a na hardwaru, pro které nebyl vytvořen. To se týká také použití softwaru na počítačích s novými verzemi operačního systému, které v době prodeje produktu ještě nebyly k dispozici.

Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikace v případě nedodržení minimálních systémových požadavků pro její nasazení nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost.

Protože se v případě nákupu software jedná o úplatný, v tomto případě nevýhradní, převod licence k používání software, nevztahují se tak na něj spotřebitelské záruky a to ani v případě fyzických osob (spotřebitelů). Záruka se výhradně vztahuje na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem otevření balení se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání Produktu.

Langsoft s.ro. zaručuje, že při dodání software a po dobu třiceti (30) dní po jeho dodání bude nosič (pokud je vůbec software na nosiči dodáván), na němž je software dodán, bez vad, a že dodaný software bude v podstatných rysech fungovat v souladu s příslušnými specifikacemi. Záruka se vztahuje pouze na software v původně dodané podobě, nikoli na aktualizace.

XI. Reklamace
Případné reklamace je odběratel povinen uplatnit do 30 dnů od převzetí plnění. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát dodavatel zřetel.

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě, kdy při respektování licenčních podmínek výrobce (EULA) nelze dodané licenční/registrační údaje použít ke zprovoznění placené verze objednaného software. Reklamovat nelze chyby či funkci samotného software.

V případě, že dodavatel dodá odběrateli licenční nebo registrační údaje, které nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného programu, nahlíží se na objednávku až do okamžiku, kdy dodavatel zjedná nápravu, jako by plnění dosud nebylo poskytnuto.

U software dodávaného ve hmatatelné podobě na DVD se možnost reklamace v běžném, zákonem stanoveném rozsahu, vztahuje i na čitelnost instalačního média, je-li součástí dodávky.

Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost nezbytnou pro vyřešení reklamace.

Viz také: Reklamační řád,  Ochrana osobních údajů