Nainstalujte si:
       

Překlad umgelegt; umgemauert; umgerechnet


umgelegt = přeložil, přehozen, přehodil, přeřazen, přeřadil, přemístěn, přemístil, rozvržena (peněž.částka), rozvrhl

umgemauert = znovu stavěl, znovu vystavěn, znovu vystavěl, přestavěn, přestavěl

umgerechnet = přepočítal, nevypočítaný, v přepočtu, přepočítaný, přepočtený


Next: umgerissen; umgeschaltet; umgeschlagen    Unterbringung; unterbrochen; Unterdruck