Nainstalujte si:
       

Překlad hoch; Hochachtung; Hochbau


hoch = vznešený, vysoko, vysoce, velice, velmi, vysoké, vysokého

e Hochachtung = vážnost, velká úcta, velká vážnost, pocta, úcta, hluboká úcta

r Hochbau = povrchová stavba, pozemní stavitelství, pozemní stavby, výšková budova, výšková stavba


Next: Hochdruckfest; Hochhaus; hochheben    Jammer; Jauche; jauchzen