Nainstalujte si:
       

Pøeklad anschütten; anschwärzen; anschweißen


anschütten = zasypat zemí, sypat, nalít, lít, zasypat

anschwärzen = naèernit, zaèernit, pomluvit (koho), osoèit, osoèovat

anschweißen = pøivaøit, svaøit, sváøet (kovy), pøivaøovat, postøelit kulí, navaøovat, svaøovat, pøivaøit k èemu


Next: anschwellen; Anschwellen; Anschwellung    auffangen; Auffangvorrichtung; auffassen