Nainstalujte si:
       

Pøeklad Wasserdurchlässigkeit; wasserfest


e Wasserdurchlässigkeit = vodotìsnost, prolínavost, propustnost, promokavost, vodopropustnost, propustnost vody, propustnost vùèi vodì

wasserfest = vodotìsný, nepropustný pro vodu, vodu nepropouštìjící, odolný proti vodì, vodovzdorný


Next: Wasserführung; Wasserhaushalt; Wasserkasten    Winkelmaß; Winkelzüge; winken