Nainstalujte si:
       

Pøeklad Schüttdichte; Schütte; schütteln


e Schüttdichte = sypná hustota, sypká hmotnost, sypná celistvost, hutnost, sypná váha, hmotnost

e Schütte = sýpka, zásyp, výsypka, sypavka, halda, hromada

schütteln = zatøást, natøást, potøást, vrtìt (hlavou), zavrtìt (hlavou), setøást, setøásat, støásat, klátit, tøepat, zatøepat, lomcovat


Next: Schütteln; schüttelt; schütteltende    Spaltprodukt; Spaltung; Spaltverfahren