Nainstalujte si:
       

Pøeklad Geschäftsbereich; Geschäftsbericht


r Geschäftsbereich = obchodní sféra, oblast pùsobnosti, obor èinnosti, obor pùsobnosti, odvìtví, obor, poboèná organizace, odbor, obchodní sektor, divize, rezort, pracovní úsek

r Geschäftsbericht = obchodní zpráva, zpráva o hospodaøení, jednatelská zpráva, výroèní bilance, zpráva jednatele, jednací zpráva


Next: geschäftsführend; Geschäftsführer    Girokonto; Giroverkehr; Gitter