Nainstalujte si:
       

Pøeklad Geschäfte; geschäftlich; Geschäftsabschluss


e Geschäfte = prodejny, zamìstnání, práce, vìci, záležitosti, živnosti

geschäftlich = obchodní, èinný, obchodnì, obchodnicky, obchodních, hospodáøský

r Geschäftsabschluss = uzavøení obchodu, uzavøení smlouvy, uzavøení obchodní dohody, uzávìrka (roèní), sjednání smlouvy, dojednání obchodu


Next: Geschäftsbereich; Geschäftsbericht    gingen; Gipfel; Giro