Nainstalujte si:
       

Pøeklad Geländegängigkeit; geläufig; Geläufigkeit


e Geländegängigkeit = pøizpùsobivost (terénu), prùchodnost terénem, schopnost pohybu v terénu, prùchodnost, prùjezdnost

geläufig = obvyklý, plynulý, hbitý, plynný, obratný, dovedný, zbìhlý, zbìžný

e Geläufigkeit = zruènost, plynnost, plynulost (øeèi), hbitost, zbìhlost


Next: Geldanlage; Geldbetrag; Geldbuße    Geste; gesteckt; gestehen