Nainstalujte si:
       

Překlad Buchung; Buchungssatz; Buchzeichen


e Buchung = zápis do knih, účtování, zaúčtování, zaúčtování do účetní knihy, zapsání do účetní knihy, účetní zápis, účetní operace, účetní záznam, účetnictví, knihování, registrování, rezervace

r Buchungssatz = účtovací předpis, účetní zápis, účetní přepis, účtovací přepis, účtový předpis, předkontace

s Buchzeichen = ex libris, knižní značka, knižní záložka, knižní záložky, knižní značky, knižní stužka, čtenářská záložka


Next: Buckel; Bude; Budget    desinfiziert; Desintegrator; dessen