Nainstalujte si:
       

Překlad Besatzungen; besänftigen; Besänftigen


e Besatzungen = posádky, osazenstva, osazení, obsazení, okupace

besänftigen = utišit, konejšit, ukonejšit, mírnit, uklidnit, uklidňovat, uchlácholit, upokojit, upokojovat, zjemnit, zjemňovat, umírnit (4. p.)

s Besänftigen = chlácholení, uchlácholení, ukonejšení, mírnění, udobření


Next: besät; beschaffen; Beschaffenheit    Bewältigung; Bewässerung; bewegen