Nainstalujte si:
       

Překlad Beimengen; Beimengung; Beimischung


s Beimengen = přimíšení, příměs, směs, přisazování, přísada

e Beimengung = příměs, přimíšenina, příměsek, přimíšení, příměšek

e Beimischung = přimíšenina, přimíšení, přísada, přimísenina, příměsek, existence (fondy), příměšek


Next: Bein; beinahe; Beine    beschlossen; Beschluss; Beschlussfassung