Nainstalujte si:
       

Překlad waters


waters = vody (nespr.); vodstvo; léčivé vody; vodní předěl
boundary waters = hraniční vody; pohraniční vody;
flood waters = povodňová voda; zátopové vody; povodeň;
territorial waters = územní vody; teritoriální vody; vnitrozemské vody; pobřežní vody; povrchové vody; výsostné vody; oteplené vody; urovnat;

Překlad waters z webu:
The waters knew.  Voda věděla.
But the waters brought her.  Ale voda ji přinesla.
The earth and the waters shall open up and mankind shall be consumed.  Země i vodstva se otvírají a pohltí všechno lidstvo.
We must go through bitter waters before we reach the sweet.  Musíme přebrodit kalné vody, než se ocitneme v čirých.
Their hands are plunged into the very waters of life.  Jejich ruce se koupou přímo ve vodách života.
He vomited over a rosewood railing into the quiet waters of the lake.  Přes palisandrové zábradlí zvracel do klidné vody jezera.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwaterway   wave front   waveform   wavefront   waves   wax myrtle   way in   way out