Nainstalujte si:
       

Překlad village


village = vesnice; ves (vesnice); dědina; obec; městská čtvrť; sídliště; dědinka; vesnický; kolonie zvířat; osada; vesniční; náves (vesnice)
in the village = na dědině;

Překlad village z webu:
What village is this?  Co je to za vesnici?
A ruined village came into view.  Objevila se zničená vesnice.
I wandered from village to village.  Putoval jsem ode vsi ke vsi.
Jozen looked toward the village below.  V pevnosti i na pro?
The headman of the next village owed him a favor.  Sousední starosta je mu zavá­zán.
Occasionally, a dog barked in the village below.  Dole ve vsi občas zaštěkal pes.
The tribe grew into the village, the village into the town.  Tlupa se rozrostla ve vesnici, vesnice v město.
The walk down the hill and through the village was tiring him.  Chůze z kopce a přes vesnici ho unavovala.
Ten years ago there was only a little fishing village here.  Před deseti lety tu byla jen malá rybářská vesnička.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvinegar   violation   violence   Virginia   virtu   virtually   virtue   virus