Nainstalujte si:
       

Překlad vertical


vertical = vertikální (svislý); svislý; temenní; stojatý (kolmý, písmo ap.); kolmý; svislice; svislá rovina; výškový kruh (vertikální, teodolitu); vertikála (svislice); vrcholový úhel (geom.); vrcholový; kolmice; kolmá rovina; tížnice; rozvrstvený; niveleta
gaugin vertical = měrná svislice; měrná vertikála;

Překlad vertical z webu:
The almost vertical walls ended at the spires.  U věží svislé stěny prakticky končily.
Forward, the submarine's nearly vertical angle in the water eased.  Vpředu se téměř vertikální úhel ponorky ve vodě zmenšil.
Think of it as four vertical railroads.  Představte si to jako čtyři vertikální železniční tratě.
How can he get down a vertical cliff over ten kilometers high?  Jak se chce dostat dolů po svislém útesu deset kilometrů vysokém?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvery much   very well   vessel   vibration   vibration absorber   vibration damper   vibrations   vibrator