Nainstalujte si:
       

Překlad try for


try for = vyšetřovat kvůli (3. p.); vyslýchat pro; ucházet se o; usilovně se snažit
have a try for = udělat pokus s (zkoušku);

Překlad try for z webu:
They'd try for me.  Oni by to zase zkusili kvůli mně.
The consensus was to try for today.  Dohodli jsme se, že počkáme na dnešek.
If it's not too late, try for a media blackout.  Jestli už není pozdě, pokuste se vyloučit masmédia.
But it is too late to try for strength now through nourishment.  Ale je už stejně pozdě chtít načerpat síly z jídla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortuberous   tubing   tuition   tumbler   tumour   tuning   tuning control   tunnel