Nainstalujte si:
       

Překlad reproduction


reproduction = reprodukce; rozmnožování; obnova; kopírování; znovuvytvoření; znovuzplození; patisk; obnovení; reprodukční; množení; rozmnožení; otisk; okopírování; opakování; znovuoplození; zobrazení; znovu vytvoření; reprodukování; reprografická reprodukce
art reproduction = grafický list; umělecká reprodukce;
code reproduction = pořízení znaků; reprodukování znaků;
score reproduction = nototisk; novotisk; process of reproduction = reprodukční proces;
scale of reproduction = měřítko reprodukce;

Překlad reproduction z webu:
Reproduction would be a matter for experts.  Reprodukce bude svěřena odborníkům.
Christ, the reproduction is good.  Kristepane, tomu se říká vysoká věrnost.
This is an exact reproduction of it:  Toto je jeho přesná reprodukce:
Chia looked around at the reproduction of his tiny room.  Chia se kolem sebe podívala, aby si prohlédla reprodukci jeho pokoje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrepulse   reputation   request   requested   requested by law   require   required   requirement