Nainstalujte si:
       

Překlad remains


remains = ostatky; zbytek; pozůstatek; tělesné pozůstatky; rozvaliny; přepracovat
earthly remains = tělesné ostatky; tělesná schránka;
mortal remains = tělesné pozůstatky; smrtelné ostatky;

Překlad remains z webu:
That remains true.  A to platí pořád.
It only remains to fix a price.  Zbývá pouze dohodnout cenu.
You see the remains of the elevator?  Vidin trosky výtahu?
Mort sagged against the remains of the altar.  Mort si sedl na zbytky oltáře.
It will be all that remains to you.  Představuje vše, co vám zbývá.
Here's the skull, sir, or what remains of it.  Tady je ta lebka, tedy co z ní zbylo.
Now you know that all of this remains in the family.  Teď už víte, že to všechno zůstane v rodině.
Vague shapes of girders, broken concrete and the remains of a room.  Neurčité tvary trámů, zlámaného betonu a trosky nábytku.
The new millennium has arrived, and yet the world remains ignorant!  Proběhl začátek nového tisíciletí, a svět se přitom nic nedozvěděl!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremark   remedy   remembrance   reminder   remorse   remote   remote control   removal