Nainstalujte si:
       

Překlad reluctant


reluctant = neochotný; zdráhavý; zpěčující se; váhavý; odporující; odpor
be reluctant = nebýt ochotný; dělat drahoty;

Překlad reluctant z webu:
More reluctant still.  Ještě neochotněji.
Ashley nodded reluctant agreement.  Ashley váhavě přikývl na souhlas.
She was always reluctant at this last moment, always a little fearful.  V tuhle poslední chvíli vždycky zaváhala, vždycky se trochu bála.
Maybe, she said, as reluctant as ever to share that secret.  Možná, řekla, nehodlala se ani teď podělit o své tajemství.
Lobsang tilted the stick in reluctant salute.  Lobsang zvedl ruku ve váhavém pozdravu.
A doorway faced him, but he was reluctant to enter.  Před sebou měl dveře, jenže se mu nechtělo vstoupit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremain   remainder   remains   remark   remedy   remembrance   reminder   remorse