Nainstalujte si:
       

Překlad random


random = náhodný; nepravidelný; nesouvislý; namátkový; náhoda; libovolný; nahodilý; nesoustavný; neuspořádaný; neorientovaný; nazdařbůh; namátkou; rozptýlený; přímý přístup
at random = namátkově; nesouvisle; bez míření; naslepo; nazdařbůh; na přeskáčku; namátkou; neuspořádaně; náhodou; chaoticky; talk at random = mluvit do vzduchu;

Překlad random z webu:
Random time!  Namátkový čas!
A random event, most likely a meteor.  Náhodná událost, nejspíše meteorit.
What does desperately random mean?  Co to má znamenat zoufale nahodilé?
It seemed like a random event.  Vypadalo to na náhodný jev.
And the program generates enough random elements to let them innovate.  A program generuje dost náhodných prvků, aby dokázaly inovovat.
Urn picked up a scroll at random and unrolled it partway.  Urno zvedl namátkou další svitek a zčásti jej rozvinul.
I thought it must be some kind of random reinforcement.  Připadalo mi, že to musí být nějaké náhodné zlepšení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrange   rank with   ranked   ranking   ranks   ransom   rapport   raspatory