Nainstalujte si:
       

Překlad printed


printed = tištěný; plošný; potištěný; tiskl; vytištěný; natištěný; plošný obvod


Překlad printed z webu:
A printed summary.  Tištěný souhrn.
A notice printed in prominent letters announced:  Výrazným písmem tam bylo umístěno upozornění:
It was only printed this year, at long last.  Bylo to vytištěno teprve letos, konečně.
Mel handed back the printed retainer form.  Mel mu vrátil formulář.
Stone went to the typewriter and printed out his message.  Stone přistoupil k dálnopisu a vyťukal své sdělení.
The scrambler teleprinter hummed and clicked, but printed nothing.  Dálnopis hučel a cvakal, ale nic netiskl.
She ran the ball of her thumb across the printed letters.  Přejela bříškem palce přes tiskací písmena.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprinter   printing   printout   prior   priority   prism   prison   prisoner