Nainstalujte si:
       

Překlad phrase


phrase = fráze; výraz; vyjádřit (slovy); výrazový; rčení; obrat (slovní); stylizovat (ústně); slovní obrat; řeč; úsloví; způsob vyjadřování; vhodný výraz; heslo; slogan; formulovat; charakterizovat; pojmenovat; slovní spojení; vazba; ustálená vazba; způsob mluvy
noun phrase = jmenná fráze; substantivní fráze;
syntactic phrase = syntaktická fráze slov; syntaktická skupina slov;

Překlad phrase z webu:
The phrase was familiar;  Věta mu připadala odněkud známá;
Somehow that phrase rang a bell in my memory.  To mi něco připomnělo.
He savoured the phrase in his mind;  Vychutnával v duchu ten obraz;
Please specify meaning of phrase sudden onset .  Prosím upřesněte význam slov náhlý začátek .
The man muttered that damn phrase with monotonous regularity.  Ten člověk si tu proklatou frázi bručel s monotónní pravidelností.
Maybe merchants is too sedate a phrase to describe them.  Pojmenování obchodníci je nevýstižné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphthalate   physical   physician   piano   pick-up   picker   picking   pickling