Nainstalujte si:
       

Překlad paragraph


paragraph = odstavec; paragraf; odstavcová značka; rozdělit v odstavce; sloupek; rozdělit na odstavce; článek; sloupec; odstav. značka; odstavcový; oddíl; krátký článek; paragrafovat; odstavec; noticka; úvodníkář
flush paragraph = zarovnaný okraj; odstavec bez zarážky;
said paragraph = uvedený paragraf; předmětný;

Překlad paragraph z webu:
The next paragraph was:  Další odstavec zněl:
A sentence or paragraph is like a chord or harmonic sequence in music:  Věta nebo odstavec se podobá akordu nebo harmonické řadě v hudbě:
Crawford finished a lengthy paragraph and was ready to wrap things up.  Crawford dopsal dlouhý odstavec a byl připravený schůzku ukončit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparallax   parallel   paralysis   parameter   paramount   parasite   parchment   pardon