Nainstalujte si:
       

Překlad opinion


opinion = názor; mínění; úsudek; domněnka; přesvědčení; posudek; domnění; zásada; vyjádření; smýšlení; soud; náhled; náznak; podporovat čí názor; stanovisko; odborný posudek; dobrozdání; expertiza; názorový; odůvodnění rozsudku; vyjadřování; znalecké dobrozdání
adverse opinion = negativní posudek; záporný posudek; nepříznivé stanovisko;
advisory opinion = dobrozdání; poradní posudek; úřední dobrozdání; poradní názor;
concurring opinion = souhlasné stanovisko soudce; ;
dissenting opinion = rozporný názor;

Překlad opinion z webu:
Your opinion on what you just heard.  Váš názor na to, co jste právě slyšel.
What's your opinion of this guy?  Co si myslíš o tom mládenci?
You know my opinion of him.  Víš cosi o něm myslím.
He had no strong opinion of the show either way.  Navíc neměl na show příliš ucelený názor.
This seemed to be the opinion of the crowds lining the plaza.  Jak se zdálo, dav lemující náměstí si myslel totéž.
Perhaps that did give you the right to an opinion .  Možná že tohle ti opravdu dává právo na svůj názor...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropinion poll   opponent   opportunity   opposed   opposite   opposite direction   opposite number   opposition