Nainstalujte si:
       

Překlad on behalf


on behalf = ve prospěch; v zastoupení; za koho; jménem (2. p.)


Překlad on behalf z webu:
On behalf of the town, of course.  Samozřejmě jménem celého města.
Thank you on behalf of the souls we will spare of pain.  Děkuji ti ve jménu všech duší, které ušetříme bolesti.
Then she kissed him, on behalf of everyone else.  Pak ho jménem všech ostatních políbila.
He will negotiate a deal on behalf of a client, and take his cut.  Projedná obchod jménem zákazníka a vezme si svůj podíl.
We would wish you to act on behalf of all four of them.  Chtěli bychom, abyste jednal jménem všech čtyř.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron board   on business   on commission   on credit   on demand   on deposit   on edge   on file