Nainstalujte si:
       

Překlad officers


officers = důstojníci; vedení (důstojníci); kanceláře
army officers = armádní důstojníci; důstojníci armády;

Překlad officers z webu:
Officers down, officers need help!  Policisté potřebují pomoc!
Three officers followed after him.  A za ním tři důstojníci.
Repeat, two officers down.  Opakuji, dva důstojníci mrtví.
Command post, two officers down.  Velitelské stanoviště, dva důstojníci mrtví.
That's what they pay officers for, ain't it?  Za to důstojníky platěj, ne?
Let me, one of his officers said, stepping forward.  Dovol, řekl jeden z důstojníků a předstoupil.
I couldn't care less how many officers die.  Už je mi úplné jedno, kolik důstojníků umře.
He was also a man whom general officers saluted first.  Byl to také člověk, kterého generálové zdravili první.
That's why on major repair jobs you see officers holding tools.  Proto u větších oprav drží nástroje v rukou důstojníci.
You want me to shoot one of our own officers ...  Vy chcete, abych zastřelil našeho vlastního důstojníka...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroffices   official   official use   offset   often   oil drain plug   oil engine   oil filler