Nainstalujte si:
       

Překlad nuclear


nuclear = nukleární (jaderný); jaderný; atomový; prvopočáteční; reaktor; atomová velmoc; jádrovitý; jádrový; jaderné zbraně


Překlad nuclear z webu:
Nuclear bombs ...  Prosím, jak jen to bude možné.
Fiftyeight nuclear subs, and thirty or so surface ships.  Padesát osm atomových ponorek a něco kolem třiceti hladinových lodí.
By comparison, nuclear energy looks as feeble as a damp match.  Ve srovnání s tím vyhlíží jaderná energie jako zvlhlá sirka.
Next, about the nuclear carrier:  Dál, k americké letadlové lodi:
But sailors on a nuclear sub costing the best part of a billion...  Ale námořníci na atomové ponorce, která stojí skoro miliardu...
He'd never understood that prejudice in the nuclear navy.  Nikdy tenhle předsudek u atomového ponorkového loďstva nepochopil.
Coleman, a weapons expert, had commanded a pair of nuclear subs.  Coleman, odborník na výzbroj, velel na několika atomových ponorkách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornuclear fuel   nuclear power   nucleation   nucleus   nuisance   null and void   number   number one