Nainstalujte si:
       

Překlad nowhere


nowhere = nikde; nikam; nic; prázdnota; úplně vzadu; zdaleka ne; neznámá pustina; nula; nýmand; bezvýznamný; nudný; nikde hustá množina
get nowhere = nezavézt; nedostat se nikam; appear out of nowhere = objevit se jako duch;

Překlad nowhere z webu:
Nowhere to hide.  Nebylo kde se skrýt.
I've nowhere to run and nowhere to hide.  Tady se nedá nikam utéct a nikam se ukryti.
Trot was nowhere to be seen.  Trot nikde.
The road was nowhere in sight.  Cesta nebyla v dohledu.
The other ship was nowhere in sight.  Druhý koráb nebyl v dohledu.
And a memory came from nowhere at all:  A najednou se mu odnikud vrátily vzpomínky.
There is nowhere to run - nowhere to hide.  Stejně nemají kam utéct, kam se schovat.
You're just taking me to my ship, nowhere else?  Máte mě tedy jenom dovést na loď, nikam jinam?
Suddenly a man was beside him, appearing from nowhere like an angel.  Objevil se odnikud, jako kdyby spadl z nebe.
My whole life seems to have been here and nowhere else.  Zdá se mi, že se tu odehrál celý můj život.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornozzle   nuclear   nuclear fuel   nuclear power   nucleation   nucleus   nuisance   null and void