Nainstalujte si:
       

Překlad normal


normal = normální; obyčejný; normál; kolmý; normálný; normálový; normální písmo; normála (kolmice); pravidelný; kolmice; běžný; svislice; obvyklý; přirozený; normální stav; technologický normál; normálové zrychlení


Překlad normal z webu:
Normal sons.  Obyčejné syny.
The normal steaming watch was set.  Služby byly rozděleny pro běžnou činnost.
This is normal for you?  To je podle vás normální?
That was the normal sequence.  To je normální sled.
It wasn't like a normal house.  Jenže on to nebyl normální dům.
It's too vast for the normal methods.  Na známé taktiky je moc široká.
She was in every way a normal thirteenyear-old child but for one:  Byla to ve všech ohledech normální třináctiletá holka, až na jedno:
Already he was almost restored to his normal self.  Téměř se ze všeho zotavil.
Now, however, they could not be seen by normal vision.  Nyní však nebyly normálním zrakem viditelné.
Wordsounds were not being linked up here in the normal manner.  Slova zde neměla svůj normální význam.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornormal load   normalization   north   not always   not be afraid   not enough   not even   not guilty