Nainstalujte si:
       

Překlad necessary


necessary = nezbytný; nutný; nevyhnutelný; nucený; vynucený; potřebný; přinucený; požadavek; nárok; logický; odpovídající; vyhovující; tělesná potřeba; patřičný; nezbytnost; nutnost; toaleta; naléhavý; potřebná autority
as necessary = jak je nezbytné; podle potřeby;
be necessary = být nezbytný; být nutný;
if necessary = bude-li to nezbytné; třeba; pokud je to nutné; pokud je to nezbytné; amounts deemed necessary = částky;
it is necessary = to je nezbytné;

Překlad necessary z webu:
A necessary survival tool.  Je to účinný prostředek k přežití.
Are we necessary to each other?  Potřebujeme se navzájem?
It is not necessary here.  Není tady nezbytný.
It was a most necessary step.  Byl to naprosto nezbytný krok.
He did not feel it necessary to take any precautions.  Nepokládal za nutné zabezpečit se jiným způsobem.
A draught in the room was necessary for that.  K tomu bylo třeba, aby byl v místnosti průvan.
Please excuse me, but that shouldn't be necessary to ask.  Promiňte, pane, ale to snad byla zbytečná otázka.
That, at least, was the plan, and a necessary one.  Takový byl alespoň plán, a byl nezbytně nutný.
A wise child recognizes it and submits to the necessary consequences.  Moudré dítě to uzná a podřídí se nevyhnutelným následkům.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornecessity   nectar   need for   needed   needle   needles   needn't   needs