Nainstalujte si:
       

Překlad multiple


multiple = vícenásobný; rozmanitý; mnohonásobný; četný; složený; množinový; násobek; hromadný; několikanásobný; násobný; paralelní; multiplovat; reprodukce; násobený; společný; kolektivní; multipl; vynásobit; násobit; smíšený; vícestupňový; mnohonásobek; pomnožný
slipped multiple = šikmý multipl; šikmé převodové pole;

Překlad multiple z webu:
Multiple sets matching those in the rest of the house.  Spousta otisků, odpovídajících těm, které jsme našli i jinde po domě.
These multiple impeller models don't put out normal propulsion noises.  Tyhle modely s několika oběžnými koly nevydávají normální hluk.
I've got multiple sclerosis.  Mám sklerózu multiplex.
We are under multiple attack.  Jsme podrobeni mnohonásobnému útoku.
He loved anything with multiple layers of meaning.  Miloval všechno, co mělo několik různých významových rovin.
A few hundred terabytes with multiple crossreferencing fields?  Prohledat několik set terabytů s mnohočetnými odkazovými poli?
There was a protracted silence, then a multiple hissing of voices:  Nastalo zdlouhavé ticho, pak sykot mnoha hlasů:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormultiple access   multiplexer   multiplication   multiplication factor   multiplier