Nainstalujte si:
       

Překlad mercy


mercy = milosrdenství; slitování; milost; soucit; milosrdný skutek; laskavost; šťastná okolnost; úleva; šťastná náhoda; smilování; prominutí trestu; zmírnění trestu; milosrdný; pardonování; smrt ze soucitu
show mercy = dát milost; slitovat se;
without mercy = nemilosrdný; nelítostný; nemilosrdně; nelítostně; beg for mercy = prosit o milost;
prerogative of mercy = výsada udělovat milost;

Překlad mercy z webu:
Mercy is a chimera.  Slitování je chiméra;
And mercy is left bleeding in the dust.  A soucit leží zakrvácený v prachu.
God have mercy on you.  Bůh ti buď milostiv.
There was no mercy where there could be no stopping.  Není slitování tam, kde neexistuje žádné zastavení.
You must show no mercy here.  Nesmíš projevit žádné slitování.
Yes, it really was a mercy that he'd gone so rapidly at the end.  Ano, skutečně, bylo to milosrdné, že na konci odešel tak rychle.
I don't want to be at the mercy of my emotions.  Nechci být odkázán svým citům na milost.
Yet he knew there was no hope of mercy there.  Přesto věděl, že v něm není slitování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormerge   merging   meridian   merit   merits   message   messenger   metabolism