Nainstalujte si:
       

Překlad members


members = členstvo; členský; členové rodiny
family members = členové rodiny; rodinní příslušníci; admit new members = přijímat nové členy;
directly elected members = členové volení přímou volbou;

Překlad members z webu:
Five members will be sufficient.  Pět členů bude stačit.
They're loyal members of .  Jsou loajálními členy firmy.
The various team members exchanged glances.  Zápasníci obou týmů si vyměnili pohledy.
But only to clan members and special insiders.  Ovšem jen členům klanu a zasvěcencům.
I've polled all the other members of the committee except you.  Kromě tebe už jsem mluvil se všemi členy výboru.
Besides, we had two new crew members to welcome aboard.  Mimochodem, na palubě jsme přivítali dva nové členy posádky.
They were clearly following us, and gathering members as they went.  Bezpochyby sledovali nás a kolemjdoucí se k nim přidávali.
You will now be sworn in as loyal members of the army.  Nyní složíte přísahu, jako věrní příslušníci naší armády.
Can you tell me the views of the other members of the family?  Můžete mi říci, jak smýšlejí ostatní členové rodiny?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormembership   membrane   memory   memory access   mental   mention   mentioned   mercaptan