Nainstalujte si:
       

Překlad means


means = znamená; prostředek; peníze; finanční prostředky; zajisté; určitě; prostřednictví; průměry; majetkové poměry; finanční zdroje; možnost; pomůcka; pomůcky; ústrojí; rezervy; způsob činnosti
available means = likvidní prostředky; dostupné prostředky;
conveying means = dopravní prostředek; dopravní zařízení;
fair means = poctivě; slušně;
narrow means = skromné prostředky; nepatrné prostředky;
peaceful means = pokojné prostředky; ovšem;

Překlad means z webu:
Means he's a soft touch.  Tím chci říct, že to je měkota.
He means well.  Je pilný.
But that means ...  Ale to znamená...
I gather that means no.  Domnívám se, že to znamená ne .
I know the lad means well.  Ten chlapec to myslí dobře, vím to.
Why do you think he means it?  Proč se domníváte, že to myslí vážně?
It's on the surface and that means it's on spice.  Je na povrchu, a to znamená, že těží koření.
A 'roof' with two 'pigs' under it means 'contentment.  Střecha a pod ní dva vepři zname­ná spokojenost.
Eight days of course with number two, that means any time.  Osm dní - ale je to číslo dvě, což znamená - kdykoliv.
It fell to her to help him by whatever means she could.  Rozhodla se, že mu bude pomáhat jakýmikoli prostředky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeantime   measure   measurement   measurements   measures   measuring   measuring device   measuring instrument