Nainstalujte si:
       

Překlad matters


matters = záležitosti; věci (záležitosti); události (pl.); hnisající
that matters = který je důležitý; co je nejdůležitější; expert in matters = umělecký znalec; give advice on legal matters = radit v právních záležitostech;

Překlad matters z webu:
Matters are different now.  Všechno je teď odlišné.
What matters it?  Co to má znamenat!?
More important matters were on her mind.  Měla totiž na starosti důležitější záležitosti.
It no longer matters why.  Už na tom nezáleží.
The only thing that matters now is:  Jediná věc, na které teď záleží:
A lie would only make matters worse.  A lež by všechno je­nom zhoršila.
He made it clear where it matters that you had to secure the scene.  Už několikrát vysvětloval, že jste prostě musela to místo zajistit.
He forced himself to concentrate on the matters at hand.  Donutil se soustředit na to, co musí zařídit nejdřív.
We will proceed to the château, and study matters on the spot.  Odebereme se do zámku a zjistíme na místě, co se přihodilo.
While it was thoughtful of him, it didn't help matters much.  Ačkoliv se k nám choval ohleduplně, moc nám to nepomohlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormatting   mattress   maturity   maximum   maximum speed   may be   may you   me to