Nainstalujte si:
       

Překlad leaves


leaves = odchází (4. p.); opouští (4. p.); lupení
fallen leaves = spadané listí; spadlé listí;

Překlad leaves z webu:
Leaves no trace.  Ten stopy nezanechává.
She leaves it here, with us.  Nechá ho tady, u nás.
Say he leaves you?  Co když tě opustí?
There were vine leaves in her hair.  Ve vlasech má révové listy.
He's careful and he leaves nothing behind.  Je opatrný a nic po sobě nezanechá.
He rises without sound and leaves the room.  Velice tiše vstane a odejde z místnosti.
I will scream as the sanity leaves my mind forever.  Budu křičet, dokud nepřijdu navždycky o rozum.
And that's why they don't eat the leaves on the trees!  A proto neožírají listí na stromech!
The silence grew, even the wind in the leaves dying down.  Ticho rostlo, dokonce i vítr v listoví utichl.
When the water rushes out of the globe it leaves the salt behind.  Když voda utíká z koule, nechává za sebou sůl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleaving   lecture   lecturer   ledge   ledger   leech   left behind   legacy