Nainstalujte si:
       

Překlad learn


learn = učit se / dozvědět se; učit se; naučit (se); dozvědět se; dovědět se; naučit se (co, čemu); poznat; zjistit; doslechnout se; slyšet (doslechnout se); dojít k názoru (po zkušenostech); uvědomit si (po zkušenostech); zvědět; pochytit; vyrozumět; procvičit
quick to learn = učenlivý (kdo je vnímavý);

Překlad learn z webu:
Learn it, then.  Tak se uč.
You learn easy.  Rychle se učíš.
What'd you learn today?  Co ses dneska naučil?
I want to learn them.  To se chci naučit.
I do want to learn from you.  Chci se od tebe učit.
He has not time to learn it.  Nemá čas se ho naučit.
Remember, you came to me to learn magic.  Nezapomeň, že ses ke mně přišla učit magii.
I'll tell you one thing you didn't learn from him:  Povím ti, co ses od něho nenaučil:
The important thing about mistakes is that we learn from them.  U omylů je důležité, abychom se z nich poučili.
The true reason for that he was not to learn till long afterward.  Pravou příčinu se však dozvěděl až mnohem později.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlearning   lease   least   leather   leave   leaves   leaving   lecture