Nainstalujte si:
       

Překlad invasion


invasion = invaze; vpád; bezprávní zásah; záchvat; porušení práva; nájezd; invazní; přepadení; přepadení země; ingreze; napadnutí; vniknutí; proniknutí; narušení; bezprávní zasáhnutí; narušení (2. p.)
forest invasion = nástup lesa; zarůstání lesem;

Překlad invasion z webu:
The invasion began.  Invaze začala.
So the invasion was a oneway affair.  Takže invaze byla pouze jednorázovou akcí.
Where is the invasion site?  Kam bude invaze zaměřena?
You can't fight an invasion like that with an army.  S armádou na takovejhle nájezd nestačíš.
I have found out the invasion plans.  Objevil jsem přípravy na invazi.
So communication had been cut off until the invasion succeeded.  Tak zamezil komunikaci, dokud invaze úspěšně neskončí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinvention   inventory   inversion   inverter   invested   investigating   investigation   investment