Nainstalujte si:
       

Překlad interest in


interest in = zájem o (4. p.); podíl v (6. p.); vzbudit; zainteresovat; menšinová účast
take interest in = zajímat se o; mít zájem o (4. p.); have an interest in = účastnit se (2. p.);

Překlad interest in z webu:
His interest in politics was virtually nil.  O politiku se strýc skoro nezajímal.
There was interest in the reply.  V odpovědi se ozval zájem.
Have you lost interest in me?  To už tě nezajímám?
His company had an interest in two of them.  Jeho společnost se na dvou podílela.
You always did have an interest in unusual people.  Vždycky ses zajímal o neobvyklé lidi.
There are decidedly some points of interest in connection with it.  Rozhodně obsahuje několik zajímavých rysů.
An enemy had taken advantage of his interest in the ship.  Nějaký nepřítel využil jeho zájmu o tu loď.
For some reason, there's been a lot of interest in these animals.  Z různých důvodů je o ta zvířata velikánský zá­jem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterest rate   interested   interface   interference   interference with   interim   interior   interleaving