Nainstalujte si:
       

Překlad intelligibility


intelligibility = srozumitelnost; poznatelnost (fonetická); jasnost; pochopitelnost; srozumitelný
word intelligibility = srozumitelnost slovní; slovní srozumitelnost;
intended   intensity   intent   intention   inter   interaction   interception   interchange