Nainstalujte si:
       

Překlad inspection


inspection = inspekce (2. p.); vyšetření; kontrola; přehlídka; dozor; prozkoumání; ohledání; přejímka; zkoumání; prohlídka; dohled; prohlédnutí; nahlédnutí; důkladná prohlídka; prohlížení; prověrka; zkouška; technická prohlídka; technická kontrola; inspekční
car inspection = kontrola vozidla; prohlídka vozidla;
cursory inspection = zběžná prohlídka; zběžná inspekce;
customs inspection = celní prohlídka; celní kontrola;
daily inspection = denní prohlídka; běžná prohlídka; diagnostická inspekce;

Překlad inspection z webu:
Inspection tour.  Inspekční obchůzka.
The inspection began.  Celní prohlídka začala.
A moment's inspection and he opened the false doors.  Vteřinová inspekce a už je měl otevřená.
He finished the inspection and dismissed the guard detail.  Dokončil inspekci a propustil strážní oddíl.
He broke off his inspection of the room to address me directly.  Přestal prohlížet místnost a obrátil se přímo ke mně.
Paul allowed himself another sliteyed inspection of his mother's face.  Paul se odvážil štěrbinami svých očí znovu na matku pohlédnout.
Expect me to guide them on an inspection of spice mining, do they?  Myslí si, že je povedu na inspekci těžby koření, že?
He was investigating - making a tour of inspection without warning.  Pátral - konal obhlídku bez předcho­zího ohlášení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinspector   instability   install   installation   installed   installer   instance   instant