Nainstalujte si:
       

Překlad imagination


imagination = představivost; obrazotvornost; fantazie; talent; imaginace; představa; pomysl; nápaditý
active imagination = živá fantazie; aktivní představivost;
have imagination = mít imaginaci; mít obrazotvornost;

Překlad imagination z webu:
Imagination is a good servant, and a bad master.  Pravda je, že představivost je dobrý sluha, ale špatný pán.
Your imagination put on a little slideshow, that's all.  Tvoje představivost ti sehrála pěkné představení, to je vše.
Perhaps her imagination had fuelled her fear.  Možná to její představivost podpořila její strach.
This set my imagination on fire.  To samozřejmě podnítilo mou představivost.
But don't let your imagination run away with you!  Ale nenech se unést svou obrazotvorností!
This is almost impossible for our imagination to accept.  Tuto představu náš mozek těžko přijímá.
He saw them at night, and they troubled his imagination in the day.  Dorian je vídal za noci a i ve dne zneklidňovali jeho obrazotvornost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimbalance   imitation   immediately   immemorial   imminent   immobilization   immune   immunity